МОСКОВСКИ КУЛТУРНО-ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР
 • Moscow International Portal

 • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Предложения за сътрудничество Москва-България
 • :: МКДЦ - Московски Културно-Делови Център :: Дом на Москва в София :: - Разгледай брошурата
Анонс на мероприятия

Разпореждане на Кмета на град Москва

от 1 август 2003 г. № 288-РМ
За утвърждаване на концепцията за създаване на организации „Дом на Москва“ зад граница

С цел координация на работата по създаване на нови и преобразуването на действащи представителни структури на град Москва зад граница с името „Дом на Москва“ и организация на управлението им:

 1. Да се утвърди Концепцията за създаването на Домове на Москва зад граница (приложение).

 2. Органите на изпълнителната власт на Москва да се ръководят от положенията в споменатата Концепция (т.1).

 3. Общото управление на дейността на Домовете на Москва зад граница да се възложи на заместник-кмета на Москва, отговарящ за външните връзки в Правителството на Москва.

 4. Департаментът за международни връзки на град Москва да осъществява координацията на дейностите на Домовете на Москва зад граница.

 5. Разпорежданията на Кмета на Москва от 19.11.97 № 899-РМ „За създаването на търговски домове на Москва зад граница“, от 23.01.98 №59-РМ „За утвърждаването на Положенията за търговските домове на Москва зад граница“, от 16.02.99 № 119-РМ „За внасянето на изменения и допълнения към наредбите на Кмета на Москва от 23 януари 1998 г. с № 59-РМ“ спират да бъдат в сила.

 6. Контролът на настоящото разпореждане да се възложи на заместник-кмета на Москва в Правителството на Москва И. Н. Орджоникидзе.

Кмет на Москва
Ю. М. Лужков

Приложение към разпореждането на Кмета на Москва от 1 август 2003 година № 288-РМ

Концепция за създаване на Домове на Москва зад граница

Разработката на настоящата концепция е наложена от необходимостта за осъществяване на единен подход към създаването на различни организационни структури на град Москва зад граница. В настоящия момент тези структури извършват дейността си под формата на търговски домове, икономически домове, културно-делови центрове и др. Практиката показва недостатъчната им ефективност. Настоящата концепция предвижда унифициране и систематизиране на работата по откриване на организационни структури под формата Домове на Москва зад граница и предполага създаването на предпоставки за качествено ново равнище на дейността им.

 1. Основни принципи за създаване и управление на Домовете на Москва зад граница

  Създаване на нови и преобразуване на действащите различни структури на град Москва зад граница под общото име „Дом на Москва“

  • Домовете на Москва се създават с цел осигуряване на ефективно сътрудничество между органите на изпълнителната власт на града и организациите и предприятията на Москва с чуждестранно партньорство (по-нататък – партньор) в икономическата, научно-техническата, културната и хуманитарна сфери. Една от основните цели на дейността им е поддръжка на съотечествениците зад граница.

  • Основен критерий за целесъобразността на откриването на Домове на Москва е взаимният интерес на страните в развитието и разширяването на делови партньорски отношения.

  • Домовете на Москва се създават съгласно решението на Правителството на Москва, като правило на основата на договори с чуждестранни партньори.

  • Всички организационни структури на град Москва зад граница трябва да имат едно и също име „Дом на Москва“.

  • Статусът на Домовете на Москва може да бъде различен, в това число юридическо лице, собственик или основен акционер на което е град Москва. Изборът на статуса на юридическото лице се определя, в зависимост от местните условия.

  • За осигуряване на дейността на Домовете на Москва Правителството на Москва има право в някои случаи да придобива различни недвижими имоти в страната, в която се намира съответният Дом на Москва.

  • „Дом на Москва“ е организация, която извършва разнообразна дейност.

  • Издръжката на Домовете на Москва се осъществява като правило на принципа на самоиздръжката за сметка на доходите, получени от търговската дейност на Дома на Москва. Домът на Москва трябва да има бизнес-план, предвиждащ осигуряването на доходи, покриващи загубите от самоиздръжката и финансовото осигуряване на основната дейност.

  • Департаментът за международни връзки на град Москва съвместно с заинтересованите органи на изпълнителната власт на града определят конкретните задачи и общите показатели за развитие, правилата за взаимодействие и поддръжка, редът на отчетност на Домовете на Москва и изграждат критерии за оценка на резултатите от финансово-стопанската им дейност.

  • За участие в управлението на Домовете на Москва след съгласуване с органите на изпълнителната власт на град Москва могат да се привличат търговски организации от съответния град, техни филиали или дъщерни структури зад граница, а също така чуждестранни компании.

  • Домът на Москва разработва ежегоден план за работа, в който се посочват органите на изпълнителната власт на град Москва и организациите и учрежденията, които оказват съдействие за ефективната реализация на конкретни дейности на съответния Дом на Москва. Департаментът за международни връзки на град Москва изготвя обща форма на отчетност на дейността на Домовете на Москва и реда на нейното представяне.

  • Домовете на Москва получават правото на директно осъществяване на контакти с органите на изпълнителната власт на съответния град.

  • Домовете на Москва информират чрез Департамента за международни връзки на град Москва Кмета на Москва и Правителството на Москва за дейността си и за въпроси, изискващи оперативно решение.

  • Директорите на Домовете на Москва координират дейността си с посолствата, консулствата и търговските представителства на Руската Федерация зад граница.

 2. Основни дейности на Домовете на Москва
  1. Съдействие при реализацията на програми за сътрудничество на Москва с чуждестранни партньори
   Домовете на Москва участват при реализацията на програми за сътрудничество на Москва с чуждестранни партньори, оказват съдействие при установяването на контакти между общините, при изпълнението на задълженията на Москва в рамките на сключени съглашения и програми между Москва и съответните чуждестранни партньори, при провеждането на двустранни акции и при реализацията на проекти.

  2. Поддръжка на нашите съотечественици зад граница
   Домовете на Москва си сътрудничат тясно с организациите на съотечествениците зад граница, съдействат при всестранното участие на обществените, културни, научни, делови и други обединения на съотечествениците зад граница и техните представители, при реализацията на мероприятия и комплексни целеви програми за поддръжка на съотечествениците зад граница, които са приети от Правителството на Москва.

  3. Стимулиране на реализацията на московски стоки и услуги на външните пазари
   Домовете на Москва осъществяват търсене на потребители на конкурентноспособната продукция на московските експортни предприятия, съдействат на московските предприятия и организации в експортната им дейност в съответствие с интересите на града. Департаментът за международни връзки на град Москва съвместно с други органи на изпълнителната власт и организации на града осигуряват на Дома на Москва информация за експортната продукция и съдействат при провеждането в базите на Домовете на Москва на изложби на московските предприятия.

  4. Привличане на чуждестранни инвестиции
   Домовете на Москва осигуряват подбор на инвеститори за разработваните от града конкретни проекти (строителство, промишленост, жилищно-комунално стопанство и др.), а също така внасят за разглеждане и разработване от подразделенията на Правителствата на Москва проекти, предлагани от чуждестранни инвеститори. Департаментът за международни връзки на град Москва съвместно с други органи на изпълнителната власт и организации на града редовно информират Домовете на Москва по въпроси свързани с възможностите за инвестиция в Москва, разработват постъпващите от Дома на Москва предложения, организират презентации на възможностите за инвестиции в града.

  5. Консултационна и информационно-аналитична дейност
   Домовете на Москва информират чуждестранните делови кръгове за икономическите възможности на Москва, съдействат на московските и чуждестранни компании при установяването на преки контакти.

  6. Културно-хуманитарна и образователна дейност
   Домовете на Москва съдействат при реализацията на културни и хуманитарни програми за сътрудничество на Правителството на Москва с чуждестранни партньори.

 3. Ведомствена йерархия на Домовете на Москва

  Общото ръководство на Домовете на Москва зад граница се осъществява от заместник-кмета на Москва, отговарящ за външни връзки в Правителството на Москва
  Координацията на дейностите на Домовете на Москва се възлага на Департамента за международни връзки на град Москва в съответствие с „Положенията за Департамента“.
  Департаментът за международни връзки на град Москва:

  1. Съгласува със структурните подразделения на Правителството на Москва въпроси, свързани със създаването на Домовете на Москва и координация на дейностите им.

  2. Оказва съдействие при решаването на въпроси, изискващи участие на органите на изпълнителната власт и организации от град Москва и на федералните органи на изпълнителната власт.

  3. Оформя пълномощно за осъществяването на дейности свързани с управлението на Дома на Москва. Пълномощното се подписва от заместник-кмета на град Москва, отговарящ за външните връзки в Правителството на Москва и се издава със срок на действие две години с право на удължаване.

  4. Осигурява съвместно със съответните структури на Правителството на Москва редовна информация на Домовете на Москва, свързана с нормативно-разпоредителни документи на федерално и градско ниво, осигурява информационни материали за инвестиционните и експортни възможности на града и др.

  5. Провежда съвещания с ръководителите на Домовете на Москва по въпроси, свързани с дейността на Домовете, включително и във връзка с изминала година, поставя задачи за следващия отчетен период.

  6. Информира Правителството на Москва за дейността на Домовете на Москва.